YAŞAR KEMAL’İN “FİLLER SULTANI İLEKIRMIZI SAKALLI TOPAL KARINCA” ADLI ESERİNİN KÖK DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2024-4(1)
Yayımlanma Tarihi: 2024-05-15 09:33:56.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Öğretmenliği
Number of pages: 1-18
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada Yaşar Kemal’in “Filler Sultanı ile Kırmızı Sakallı Topal Karınca” adlı eserinin Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda yer alan on kök değer ve bu değerlerle ilişkili tutum ve davranışlar açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz tekniğiyle çözümlenmiştir. Eser, “adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik” değerlerinden oluşan Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2019 yılında yayımladığı Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda belirtilen değerler açısından incelenmiş, her bir değerin nicelik durumu belirtilmiştir. Eserin Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda belirtilen kök değerlerin tümünü kapsadığı, programdaki kök değerlerin öğretiminde etkili bir materyal olarak kullanılabileceği görülmüştür.

Keywords

Abstract

In this study, it is aimed to examine Yaşar Kemal's work "Sultan of the Elephants and the Lame Ant with the Red Beard" in terms of the ten root values in the Turkish Curriculum and the attitudes and behaviors associated with these values. Document review method, one of the qualitative research methods, was used in the study. The data obtained was analyzed with the descriptive analysis technique. The work was examined in terms of the values specified in the Turkish Course Curriculum published by the Ministry of National Education in 2019, which consists of the values of "justice, friendship, honesty, self-control, patience, respect, love, responsibility, patriotism, helpfulness", and the quantitative status of each value. stated. It has been seen that the work covers all the root values specified in the Turkish Course Curriculum and can be used as an effective material in teaching the root values in the program.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics