TURİZM VE DENEYİM İLİŞKİSİ: YÖK ULUSAL TEZ MERKEZİNDEKİ LİSANSÜSTÜ TEZLERE YÖNELİK BİBLİYOMETRİK BİR DEĞERLENDİRME

Author :  

Year-Number: 2023-1
Yayımlanma Tarihi: 2023-06-01 11:36:25.0
Language : Türkçe
Konu : TURİZM
Number of pages: 58-68
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Deneyim kavramı ilk kez 60’lı yıllarda ortaya konulmuş olsa da, turizm bağlamında ilk kullanımı 80’li yıllara tekabül etmektedir. Özellikle son 20 yılda ulusal ve uluslararası alanyazında turizm ve deneyim ilişkisine dair pek çok çalışma yapılmıştır. Dolayısıyla alanyazının geldiği son durumun fotoğrafını çekebilmek gelecek çalışmalar için son derece önemlidir. Buradan hareketle çalışmada turizm ve deneyim ilişkisi ele alınarak, Yök Ulusal Tez Merkezi’nde erişime açık toplam 211 tez bibliyometrik analiz yöntemi ile değerlendirilmektedir.  Söz konusu tezler; tezin türü, yılı, yapıldığı üniversite, tezin yazıldığı enstitü, anabilim dalı, sayfa sayısı, konusu, kullanılan yöntem, veri toplama tekniği ve danışman ünvanı olarak toplam dokuz başlık altında incelenmiştir. Bu bağlamda ilk tezin 2010 yılında yapıldığı, özellikle 2020 yılı ve sonrasında turizm ve deneyim ilişkisine dair yapılan tezlerde artış olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte, destinasyon, imaj, gastronomi, işletme ve pazarlama konularında yazılan tezlerin çoğunluğu oluşturduğu ve söz konusu tezlerde ağırlıklı olarak nicel yöntemlerden yararlanıldığı anlaşılmaktadır.

Keywords

Abstract

Although the concept of experience was first introduced in the 60s, its first use in the context of tourism corresponds to the 80s. Especially in the last 20 years, many studies have been carried out on the relationship between tourism and experience in national and international literature. Therefore, being able to photograph the current state of the literature is extremely important for future studies. From this point of view, in the study, the relationship between tourism and experience is discussed, and a total of 211 theses open to access at Higher Education Council (YÖK) National Thesis Center are evaluated with the bibliometric analysis method. The theses in question; the type of the thesis, the year, the university where it was made, the institute where the thesis was written, the department, the number of pages, the subject, the method used, the data collection technique and the title of the advisor. In this context, it has been concluded that the first thesis was made in 2010, and there has been an increase in thesis on the relationship between tourism and experience, especially in 2020 and later. However, it is understood that the theses written on destination, image, gastronomy, business and marketing constitute the majority and quantitative methods are mainly used in these theses.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics