FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA COĞRAFYA DERSİ AYAK İZLERİ

Author:

Year-Number: 2022-1
Number of pages: 42-55
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Disiplinlerarası kavramı, ortak bir hedefi gerçekleştirmek üzere belli bir bakış açısıyla disiplinleri entegre bir şekilde birbirine bağlama olarak ifade edilmektedir. Disiplinlerarası çalışmaların en büyük avantajı sorunların değişik açılardan ele alınmasını sağlamasıdır. Son yıllarda insan ve çevre etkileşimine yönelik olayların tek bir disiplin tarafından ele alınamayacak kadar karmaşık bir yapı sergilemesi disiplinlerarası çalışmaların önem kazanmasına neden olmuştur. Bu çalışmanın amacı İlkokul Fen Bilimleri Dersi 3. Sınıf Öğretim Programı ve Fen Bilimleri 3. Sınıf Ders Kitabındaki coğrafi beceri ve kavramları disiplinlerarası perspektifte ele alarak değerlendirmektedir. Bu bakımdan araştırmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada öne çıkan sonuçlardan bir kısmı şu şekildedir: Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programındaki kazanımların üçte birinin Fiziki Coğrafya Dersi konularıyla ilişkili olduğu tespit edilmiştir. “Gezegenimizi Tanıyalım” ünitesi kazanımlarının tamamı coğrafi becerilerle ilişkili bulunmuştur. Buna göre Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı ile Coğrafya Dersi arasındaki disiplinlerarası ilişkinin güçlendirilmesi için bu iki dersin öğretim programının birlikte ve uyumlu bir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Fen Bilimleri Derslerinin disiplinlerarası perspektife uygun olması programdaki alana özgü becerilerin gerçekleşme düzeyini arttıracağı için bu ders kapsamında arazi gezilerine önem verilebilir. 

Keywords

Abstract

The concept of interdisciplinary is expressed as connecting disciplines in an integrated way with a certain perspective to achieve a common goal. The biggest advantage of interdisciplinary studies is that they enable problems to be handled from different perspectives. In recent years, the fact that events related to human and environment interaction have a complex structure that cannot be handled by a single discipline has caused interdisciplinary studies to gain importance. The aim of this study is to evaluate the geographical skills and concepts in the Primary School Science Course 3rd Grade Curriculum and Science 3rd Grade Textbook by considering them from an interdisciplinary perspective. In this respect, the scanning method was used in the study. Some of the prominent results of the research are as follows: It has been determined that one third of the achievements in the Science Curriculum are related to the subjects of the Physical Geography Course. All of the “Let's Know Our Planet” unit achievements were found to be related to geographical skills. Accordingly, in order to strengthen the interdisciplinary relationship between the Science Course Curriculum and the Geography Course, the curriculum of these two courses should be prepared together and in harmony. Field trips can be given importance within the scope of this course, as the fact that the Science Courses are suitable for the interdisciplinary perspective will increase the level of realization of the field-specific skills in the program.

Keywords