YEREL HALKIN KÜLTÜREL MİRASA YÖNELİK FARKINDALIK DÜZEYİ: DİYARBAKIR İLİ ÖĞRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2021-1
Number of pages: 45-67
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmanın amacı, Diyarbakır’da bulunan somut ve somut olmayan kültürel miras unsurlarının turizm amaçlı olarak kullanılmasında yerel halkın farkındalık düzeyini belirleyebilmektir. Bu yönüyle de hem turizm paydaşlarına hem de turizm literatürüne katkı sağlayacak olması bakımından önem arz etmektedir. Araştırma evrenini Diyarbakır merkez ilçelerinde yaşayan yerel halk oluşturmaktadır. Bu kapsamda nicel araştırma yöntemlerinden yararlanılmıştır. Kolayda örnekleme yöntemi aracılığıyla ve yüz yüze anket tekniği ile analizlere dahil edilen toplan 200 veriye ulaşılmıştır. Elde edilen veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir. Pandemi nedeni ile veri sayısı düşük kalsa da, analizler noktasında istatistiki olarak herhangi bir sorunla karşılaşılmamıştır. Analiz sonuçlarına göre, araştırmaya katılan yerel halkın demografik özellikleri, Diyarbakır’ın turistik öneme sahip tarihsel ve kültürel yapıları, el sanatları, mutfağı, etkinliklerine dair frekans analizi ve ortalamalarına yer verilirken, Anova testi ile yaş, farklı demografik gruplar arasında kültürel miras unsurlarına yönelik bir farklılık olup olmadığına bakılmıştır. Araştırma bulgularına göre Diyarbakır yerel halkının kültürel miras unsurlarına yönelik farkındalık düzeylerinin düşük olduğu; yaş, medeni durum ve gelir grupları arasında farkılıklar bulunduğu söylenebilmektedir.  

Keywords

Abstract

The aim of the study is to determine the awareness level of the local people in the use of tangible and intangible cultural heritage elements in Diyarbakır for tourism purposes. In this respect, it is important in terms of contributing to both tourism stakeholders and tourism literature. The population of the research consists of the local people living in the central districts of Diyarbakır. In this context, quantitative research methods were used. A total of 200 data, which were included in the analysis, were reached through the convenience sampling method and the face-to-face survey technique. The obtained data were analyzed with the SPSS program. Although the number of data remained low due to the pandemic, no statistical problems were encountered in the analysis. According to the results of the analysis, the demographic characteristics of the local people participating in the research, the historical and cultural structures of Diyarbakir with touristic importance, the frequency analysis and averages of the handicrafts, cuisine and activities are included, while the Anova test provides a comparison of age and cultural heritage elements among different demographic groups. checked for difference. According to the research findings, the awareness level of the local people of Diyarbakır towards cultural heritage elements is low; It can be said that there are differences between age, marital status and income groups.

Keywords